regulamin

Regulamin ogólny biznesSFScup

 

I. Informacje Ogólne

 • Organizatorem turniejów piłkarskich BiznesSFS Cup jest Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”
 • Każdy turniej piłkarski BinzesSFS Cup posiada wewnętrzny regulamin turnieju, który określa szczegółowo warunki uczestnictwa w rozgrywkach

II. Cele

 • Wyłonienie najlepszych zespołów reprezentowanych przez dane firmy
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firm poprzez marketing sportowy i poprzez sport,
 • Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i wypoczynku
 • Integracja pracowników oraz pozyskiwanie nowych kontaktów
 • Popularyzacja działalności Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Staniątki
 • Popularyzacja regionu i ośrodków sportowych na których rozgrywany jest dany turniej

III. Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online
 • Dokonanie płatności na podstawie wystawionej faktury
 • Dostarczenie listy zgłoszeniowej zawodników najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju
 • Każdy zawodnik obowiązkowo musi posiadać aktualną kartę zdrowia lub badania okresowe. Za brak badań oraz wynikające z tego powodu konsekwencje zdrowotne i prawne odpowiada zainteresowany zawodnik/firma.
 • W turniejach BiznesSFSCup mogą brać udział zespoły składające się z pracowników aktualnie zatrudnionych w danej firmie chyba że regulamin konkretnego turnieju mówi inaczej
 • Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną firmę podczas turnieju BiznesSFS Cup

IV. System rozgrywek

 • System rozgrywek jest dopasowany do każdego turnieju BiznesSFS Cup i jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn oraz miejsca rozgrywania turnieju i zostanie ogłoszony podczas spotkania organizacyjno-technicznego

V. Nagrody

 • Pula nagród oraz nagrody rzeczowe są uzależnione od charakteru i rangi turnieju
 • Każdy zespół otrzymuje puchar, certyfikat udziału, pamiątkowe zdjęcie drużyny oraz materiały multimedialne na płycie dvd

VI. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikających z tego powodu wypadków i urazów.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za śmierć uczestników podczas rozgrywek niezależnie od przyczyny
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i konsekwencje wynikające z działań osób trzecich oraz uczestników rozgrywek w tym konsekwencje rękoczynów
 • Wszyscy zawodnicy/drużyny są objęci ubezpieczeniem od NNW
 • Organizator, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie organizacji turnieju
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w dowolnym czasie. W celu zmiany i aktualizacji obowiązującego regulaminu organizator zobligowany jest do uprzedniego poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony/drużyny uczestniczące w turnieju.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPN. Ostateczna decyzja należy do Organizatora.
 • Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator
 • Organizator i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach BiznesCup dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych zawodników na potrzeby turniejów BiznesCup (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883)
Zaufali nam m.in.:


Created by BIZNESCUP